jan 01
2023

Vedtægter for Odense Fotografiske Amatørklub.

§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er “Odense Fotografiske Amatørklub”, forkortet OFA.
Foreningens hjemsted er Odense.

§ 2 FORMÅL
At samle alle fotointeresserede uanset alder.
At fremme medlemmernes interesse og forståelse for fotografi.
At dygtiggøre medlemmerne i faget fotografi.

§ 3 MEDLEMSFORHOLD
Som medlem optages enhver fotointeresseret.
Ved indmeldelse udfyldes en indmeldelsesblanket, og der betales det på generalforsamlingen vedtagne indmeldelsesgebyr og kontingent.

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med en måneds varsel via foreningens hjemmeside samt via mails sendt til medlemmerne via foreningens maildistribution.
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Kun de forslag, der har været nævnt i dagsordenen eller rettidigt er indgivet til formanden, kan afgøres på generalforsamlingen.
Indkomne forslag vil 8 dage før kunne ses på opslag i klubben og udsendes via foreningens maildistribution. Indkomne forslag udleveres skriftligt til medlemmer på generalforsamlingen.
Kun medlemmer, der ikke er i restance, har stemmeret.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
5. Valg til bestyrelsen.
    a) valg af to bestyrelsesmedlemmer lige år.
    b) valg af tre bestyrelsesmedlemmer ulige år.
6. Valg af to suppleanter og en revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.


§ 5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning, enten af en generalforsamling, bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer, der ikke er i restance, skriftligt fremsætter begæring herom, ledsaget af begrundelse af det der ønskes behandlet.

Fremkommer begæring om ekstraordinær generalforsamling, skal denne afholdes senest en måned herefter.

§ 6 BESTYRELSEN
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og billedsekretær.
Desuden er der to suppleanter og en revisor.
Foreningen tegnes overfor tredjemand af formanden, kassereren og et bestyrelsesmedlem.
Sekretæren fører forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Indkaldelse foretages med mindst syv dages varsel.
Alle afgørelser foretages ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsens beslutninger er kun gyldige såfremt mindst tre af bestyrelsen er til stede.

§ 7 REGNSKAB
Regnskabet følger kalenderåret.
Såfremt kassebeholdningen overstiger 2.000 kr., skal det overskydende beløb indsættes på en af bestyrelsen godkendt bankbog.
Kassereren eller formanden kan gyldigt kvittere for alle indbetalinger. Alle udgifter over 3.000 kr. anvises af formanden og kassereren i forening.
Ved regnskabsårets udgang udarbejdes et driftsregnskab og en status, der underskrives af kassereren og formanden og derefter tilstilles revisoren.

§ 8 REVISION
Revisoren vælges for et år ad gangen.
Revisoren skal gennemgå foreningens regnskab kritisk og talmæssigt, og skal forvisse sig om, at de anførte aktiver er tilstede.
Uanmeldt kasseeftersyn kan foretages.

§ 9 MEDLEMSSKAB AF SAMMENSLUTNINGER
Foreningen er klubmedlem af “Selskabet for Dansk Fotografi” (SDF), og her igennem FIAP og NFFF. Medlemmerne kan frit vælge om de vil være medlem af SDF.

§10 OPLØSNING AF FORENINGEN
Foreningen kan kun opløses efter forslag fra bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer.
Opløsningen vedtages på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvis 2/3 af de fremmødte skriftligt stemmer herfor.
OFA´s midler tilfalder i tilfælde af opløsning en eller flere beslægtede foreninger, fortrinsvis i Odense Kommune.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 3. februar 1983 med mindre justeringer tilføjet på generalforsamlinger den 9. januar 1986, den 4. februar 1988, den 23. februar 1989, den 26. februar 1998, den 13. februar 2003, den 3. februar 2005, den 16. februar 2000, den 24. februar 2011 og den 21. februar 2019.