jan 01
2023

Regler for aflevering af billeder til OFA's klubkonkurrence.

• Klubkonkurrencens afvikling
• Afleveringsregler
• BedømmelseRevideret januar 2024


Konkurrencens afvikling:

Klubkonkurrencen afholdes hvert år og går over fire runder i monokrom (MP) og farve papir (CP). Ethvert medlem, der ikke er i restance, kan deltage. Deltagelsen er gratis.

Senest en uge før aflevering udsender billedsekretæren en invitation til deltagelse i konkurrencen via OFA-information. Sammen med invitationen udsendes et link til upload af digitale billedfiler til Dropbox. På afleveringsaftenen vises de indkomne billeder. Papirbillederne, som dommeren bedømmer, afleveres.

Til hver runde vælger bestyrelsen en eller flere eksterne dommere, som fordeler points efter de retningslinjer, der er afstukket under bedømmelse. Points og kommentarer præsenteres om dette er muligt personligt af dommeren, eller ved videokonference eller på skrift. Billedsekretæren fører protokol over afleverede billeder og opnåede points.

Pointtallet for alle billeder i MP og CP tæller for hver autor videre i klubmesterskabet.

Klubmester i den enkelte kategori er den autor, som sammenlagt har opnået flest points i de fire runder. Ved pointlighed ses først på opnået antal opnåede 1. pladser, og derefter på antal 2. og 3. pladser. Ved fortsat lighed kåres flere klubmestre.

Der uddeles glas/plaketter med inskription for 1., 2., og 3. pladsen i hver kategori. Ved lavt deltagerantal uddeles der ikke fuldt sæt.

Ved 5-6 deltagere der gennemfører samtlige runder uddeles kun guld og sølv.
Ved 3-4 deltagere der gennemfører samtlige runder uddeles kun guld
Ved 0-2 deltagere der gennemfører samtlige runder uddeles der ikke glas/plakette.Afleveringsregler:

a) Billedkategori

MONOKROME PAPIRBILLEDER (MP)
1. Rene sort/hvide billeder
2. Totaltonede, f.eks. bruntonede, blåtonede billeder etc.

FARVEPAPIRBILLEDER (CP)
Herunder indgår håndkolorerede billeder, sort/hvide billeder med én partiel farvetone samt øvrige billeder der ikke kan regnes for monokrome.

b) Billedantal
Hver autor kan højest deltage med 2 billeder i MP og CP. Der kan indleveres serier. En serie må bestå af 3-8 billeder og regnes for ét billede.

Ikke præmierede billeder må deltage to gange i konkurrencen. Denne begrænsning gælder også på tværs af de to kategorier MP/CP. Der må dog maks. afleveres en »genganger« i hver kategori.

Som »nyt billede« anerkendes dog også gengivelser fra tidligere anvendt råmateriale, hvor autor gennem sit videre arbejde med billedet har tilført det en væsentlig ny oplevelsesværdi (teknisk kvalitetsforbedring er ikke nok).

Det forventes at autor selv holder justits med reglernes overholdelse. Er du i tvivl, så vis inden præsentationen i klubben billedet til billedsekretæren, der som den eneste kan diskvalificere et billede.

c) Motivvalg
Emnet for den enkelte runde kan være frit eller bundet efter bestyrelsens afgørelse. Billedsekretæren afgør hvorvidt et billede falder inden for et bundet emne.

d) Billedstørrelse og montering
Billedet skal monteres på let støttekarton eller i passepartout med ydermål på minimum 25 x 35 cm og maksimum 30 x 40 cm. Kvadratisk format 30 x 30 cm er også tilladt. Den maksimale tykkelse må ikke overstige 3 mm. Billedet mærkes med medlemsnummer og titel i øverste venstre hjørne. Se endvidere pkt. f.

e) Rettigheder og pligter
Autor er selv ansvarlig for billedernes juridiske indhold (GPDR, ophavsret etc.). For alle kategorier gælder det, at alle billedinformationer i et billede skal stamme fra fotografiske optagelser, dvs. billeder optaget på et lysfølsomt medium (analogt/digitalt), af autor selv. Det er ikke tilladt at anvende automatisk computergenererede billeder.

Alle former for billedbehandling, herunder digitalt og mørkekammerarbejde, er tilladt, så længe autor selv udfører behandlingen og ikke tilføjer fotografiske elementer, som ikke er skabt af autor selv.

Autor skal kunne fremsende originalfiler, som indeholder EXIF-data og alle billedets deleelementer (herunder negativer, dias, indscannede billeder, etc.), hvis der opstår tvivl om billedet.

Overtrædelse af reglerne vil medføre diskvalifikation fra konkurrencerunden.

OFA kan vederlagsfrit offentliggøre billeder fra konkurrencen på hjemmesiden og trykt materiale udgivet af OFA. OFA opbevarer digitale kopier af de indleverede billeder. Billeder der ikke må offentliggøres ovennævnte steder, kan ikke deltage i konkurrencen.

f) Mærkning
Før aflevering til billedsekretæren skal billederne på bagsiden være mærket nøjagtigt og udelukkende på følgende måde:

Medlemsnummer, kategori (F, M, FS, MS), løbenummer (1-2, for serie desuden: A-H).

MærkningBedømmelse:
Alle billeder kommenteres og tildeles points:

18-20 points: Billeder i særklasse
13-17 points: Fremragende billeder
08-12 points: Gode billeder
04-07 points: Hæderlige billeder
01-03 points: Mindre gode billeder

Diplom uddeles for første-, anden- og trediepladsen i hver kategori uanset pointtal. Derudover kan hver dommer efter eget skøn uddele et dommerdiplom på tværs af kategorierne.

Pointgivning og kommentarer skal afspejle dommerens personlige oplevelse af billedet som helhed. Hvilke kvalitetskriterier der lægges til grund, er - en vis fairness indforstået - helt op til dommeren.