Generalforsamling i OFA


Det er ifølge vedtægterne blevet tid til at afholde den ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til generalforsamling i Odense Fotografiske Amatørklub
Hermed indkaldes til generalforsamling i OFA torsdag den 20. februar 2020, kl. 19:30

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
5. Valg til bestyrelsen. a) valg af to bestyrelsesmedlemmer lige år.
6. Valg af to suppleanter og en revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

På valg er:
Niels Holmgård (modtager genvalg)
Henrik Gils (modtager genvalg)

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage for generalforsamlingen (kan sendes pr. mail)
Efter generalforsamlingen giver klubben lidt ost, rødvin og øl mens vi snakker og det kommende års aktiviteter og gør status over det forgangne. Gode idéer er altid velkomne.

Her finder du vedtægterne for OFA.